Tama o Mali, u”1.Ang tao ay hindi tunay na malaya sapagkat ang lahat ng kanyang ginagawa at asal ay naiimpluwensyahan ng ibat ibang salik tulad ng kanyang 201cgenetic make-up201d at iba pang mga bagay na nakapaligid sa kanya.”, 2.Ayon naman sa iba, ang tao ay may free-will o malayang kilos-loob dahil sa posibilidad na kaya niyang mapagtagumpayan ang mga sirkumstansya at kondisyon upang maging may-akda ng kanyang kapalaran., 3.Ayon kay Johann tungkol sa pananagutan;ang malayang kilos na 201cmananagot ako201d, 4.Ang pagiging Malaya ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kakayahang kumilos nang rasyonal o naayon sa katuwiran., 5.Ang tunay na Kalayaan ay walang hangganan.

Posted on


Tama o Mali


1.Ang tao ay hindi tunay na malaya sapagkat ang lahat ng kanyang ginagawa at asal ay naiimpluwensyahan ng ibat ibang salik tulad ng kanyang “genetic make-up” at iba pang mga bagay na nakapaligid sa kanya.

2.Ayon naman sa iba, ang tao ay may free-will o malayang kilos-loob dahil sa posibilidad na kaya niyang mapagtagumpayan ang mga sirkumstansya at kondisyon upang maging may-akda ng kanyang kapalaran.

3.Ayon kay Johann tungkol sa pananagutan;ang malayang kilos na “mananagot ako”

4.Ang pagiging Malaya ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kakayahang kumilos nang rasyonal o naayon sa katuwiran.

5.Ang tunay na Kalayaan ay walang hangganan.​

Answer:

1.tama

2.tama

3.mali

4tama

5.tama


Leave a Reply

Your email address will not be published.