Paano isasabuhay ang pag asa

Posted on


Paano isasabuhay ang pag asa​

Answer:

Kahit medyo maikli ang aklat ni Moroni sa Aklat ni Mormon, na 10 kabanata lamang, nagbibigay ito ng isang napakagandang payo. Sina Moroni at Mormon ay parehong nagtuturo ng mahahalagang alituntunin ng ebanghelyo. Habang kinukumpleto ni Moroni ang pagpapaikli ng kanyang ama sa Aklat ni Mormon, paulit-ulit niyang ginunita ang mga turo ng kanyang ama tungkol sa mga pagkakaugnay ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa. Malinaw na ginustong bigyang-diin nina Mormon at Moroni ang kahalagahan ng tatlong alituntuning ito.

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.