Ano ang tungkulin?, Ang tungkulin ay tungkol sa kung ano ang iyong dapat gawin

Posted on


Ano ang tungkulin?

Ang tungkulin ay tungkol sa kung ano ang iyong dapat gawin

Answer:

Ang tungkulin ko maging magalang say lahat ng nakakatanda sa aking at maging palasunod


Leave a Reply

Your email address will not be published.