Ania dagiti dua a banag a mamagkamang iti uppat a probinsia ti Rehion 1,

Posted on


Ania dagiti dua a banag a mamagkamang iti uppat a probinsia ti Rehion 1

Answer:

madik ammo ata ta madik maawatan ta ibagbagam

Explanation:

pasensya kan no madik amni


Leave a Reply

Your email address will not be published.