Ang indibiwalismo ay ang paggawa ng tao para sa kabutihan ng lahat ng tao. tama o mali

Posted on


Ang indibiwalismo ay ang paggawa ng tao para sa kabutihan ng lahat ng tao. tama o mali​

Answer:

ᴛᴀᴍᴀ

Explanation:

ᴡᴀʟᴀ ᴇxᴘʟᴀɴᴀᴛɪᴏɴ ɪ ʜᴏᴘᴇ ɴᴀᴋᴀᴛᴜʟᴏɴɢ


Leave a Reply

Your email address will not be published.