1. Ano ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat, mapanagutan?, Ipaliwanag., 2. Sa tatlong uri ng kilos na maituturing na makatao, alin ang karapat dapat panagutan? Bakit?, 3. Kailan natin matutukoy na ang gawain o kilos ng tao ay hindi , makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos? , Ipaliwanag?, 4. Ang layunin ba ng kilos ay batayan din sa paghusga kung kilos ay , mabuti o hindi mabuti? Pangatuwiranan., 5. Kailangan obligado ang tao na isagawa ang isang makataong kilos? , Ipaliwanag

Posted on


1. Ano ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat


mapanagutan?

Ipaliwanag.

2. Sa tatlong uri ng kilos na maituturing na makatao, alin ang karapat dapat panagutan? Bakit?

3. Kailan natin matutukoy na ang gawain o kilos ng tao ay hindi

makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos?

Ipaliwanag?

4. Ang layunin ba ng kilos ay batayan din sa paghusga kung kilos ay

mabuti o hindi mabuti? Pangatuwiranan.

5. Kailangan obligado ang tao na isagawa ang isang makataong kilos?

Ipaliwanag​

Mapanagutan at makataong kilos


Answer:

  1. Ang isang halimbawa ng kilos na makatao ay ang pagiging tapat sa paggawa ng mga gawain dahil ito ay nagpapakita ng ating katangian bilang isang mabuting tao. Ang kilos na mapanagutan naman ay ang hindi pagiging tapat dahil kung hindi ka tapat, ikaw ay maaaring mapagsabihan o hindi kaya ay matanggal sa trabaho.  
  2. Ang kusang loob sapagkat ito ay kilos na ginawa mo base lamang sa iyong sariling pagpapasya
  3. Kung wala namang tao o bagay na nasaktan. Halimbawa, kung nakita mo na nahulog ang isang basura sa daan at itinapon ito ng maayos, hindi na kailangan pang panagutin ang taong naghulog nito
  4. Oo, dahil kung ang layunin mo ay mabuti, magiging mabuti rin ang iyong kilos subalit kung ito ay makasarili, ang iyong kilos ay magiging masama
  5. Oo sapagkat tayo ay nilikha bilang panlipunang nilalang.  

Para sa karagdagang kaalaman ukol sa paksa ng makataong kilos, sumangguni sa mga sumusunod na links:

#LetsStudy


Leave a Reply

Your email address will not be published.