1. Ang kasabihang 201cKilos ay suriin mabuti lagi ang piliin201d ay nagpapahiwatig, na __________., A. madali ang gumawa ng kabutihan, B. kumilos tayo na naayon sa iyong kaligayahan, C. agarang pagkilos ng hindi pinag-iisipan basta ito ay nakakabuti sa nakararami, D. tinitimbang-timbang ang bawat kilos at piliin ang ikabubuti sa sarili at kapwa, pag-isipan ang bawat kilos at isagaw ito na naayon sa iyong kagustuhan, 2. Nararapat na may kaalaman at kalayaan ang piniling kilos upang masabing ang, kilos ay _________., A. pagkukusang kilos C. walang pagkukusang kilos, B. malayang kilos D. di malayang kilos, 3. Ayon kay Agapay, anumang uri ng tao ang isang indibidwal ngayon at kung, magiging anong uri siya ng tao sa mga susunod na araw ay nakasalalay sa uri ng, _________ na kaniyang ginagawa ngayon at sa mga nalalabing araw ng kaniyang, buhay., A. pagbabago b. kilos c. pag-iisip d. pamumuhay, 4. Ang makataong kilos ay ________ o may kusa kung ito ay pinag-iisipang mabuti at, malayang naisasagawa., A. malaya B. boluntaryo C. hindi malaya D. hindi boluntaryo, 5. Ang lahat ng bagay ay likas na may dahilan. Kung ilalapat sa mga sitwasyon, ang, bawat kilos ng tao ay may ______________ na nakakabit sa kabutihang natatamo sa, bawat kilos na ginagawa., A. paraan B. kahulugan C. layunin D. tungkulin, 6. Isang halimbawa ng kilos na tinaguriang 201ckilos ng tao o acts of man201d, ay _____________., A. pagmamano sa nakatatanda C. pagkurap ng mata, B. pangangalaga sa kalikasan D. pagdarasal bago matulog, 7. Ang kilos na isinagawa ng tao nang may kaalaman, malaya at kusa; ginamitan ng, isip at kilos-loob kaya2019t may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito ay, tinaguriang __:, A. malayang kilos C. pagkukusang kilos, B. di-malayang kilos D. di-pagkukusang kilos, 8. Ayon kay Arestoteles, may tatlong uri ng kilos na kung saan managot ka pa rin kahit, kulang ka sa pagsang-ayon pero ginawa mo pa rin ang hindi kaaya-ayang gawain,, tinatawag ito na ___________., A. walang kusang loob C. kusang loob, B. di-kusang loob D. walang pagkukusa, 9. Ang lahat ng paghihirap mo kagaya ng pagising ng maaga, paggawa ng, takdang-aralin at pagtulong sa pangkatang gawain ay maituturing na ________., A. panloob na kilos C. kilos-loob, B. makataong kilos D. kilos ng tao, 10. Habang naglalakad si Kim sa hallway ng kanilang paaralan, narining niya na, pinag-uusapan ng kaniyang mga kaklase ang isa nilang kamag-aral na nangopya sa, kakatapos lamang nila na pasulit. Hindi sadya na marinig niya ito at magkaroon ng, kaalaman tungkol dito kaya hindi niya ito inintindi at nagpatuloy siya sa paglalakad, patungong library. Ang hindi sadya na pagkarinig niya dito at hindi pag-intindi ay, masasabing isang halimbawa ng ____________., A. makataong kilos C. di kusang-loob, B. kilos ng tao D. kusang-loob

Posted on


1. Ang kasabihang “Kilos ay suriin mabuti lagi ang piliin” ay nagpapahiwatig


na __________.
A. madali ang gumawa ng kabutihan
B. kumilos tayo na naayon sa iyong kaligayahan
C. agarang pagkilos ng hindi pinag-iisipan basta ito ay nakakabuti sa nakararami
D. tinitimbang-timbang ang bawat kilos at piliin ang ikabubuti sa sarili at kapwa
pag-isipan ang bawat kilos at isagaw ito na naayon sa iyong kagustuhan
2. Nararapat na may kaalaman at kalayaan ang piniling kilos upang masabing ang
kilos ay _________.
A. pagkukusang kilos C. walang pagkukusang kilos
B. malayang kilos D. di malayang kilos
3. Ayon kay Agapay, anumang uri ng tao ang isang indibidwal ngayon at kung
magiging anong uri siya ng tao sa mga susunod na araw ay nakasalalay sa uri ng
_________ na kaniyang ginagawa ngayon at sa mga nalalabing araw ng kaniyang
buhay.
A. pagbabago b. kilos c. pag-iisip d. pamumuhay
4. Ang makataong kilos ay ________ o may kusa kung ito ay pinag-iisipang mabuti at
malayang naisasagawa.
A. malaya B. boluntaryo C. hindi malaya D. hindi boluntaryo
5. Ang lahat ng bagay ay likas na may dahilan. Kung ilalapat sa mga sitwasyon, ang
bawat kilos ng tao ay may ______________ na nakakabit sa kabutihang natatamo sa
bawat kilos na ginagawa.
A. paraan B. kahulugan C. layunin D. tungkulin
6. Isang halimbawa ng kilos na tinaguriang “kilos ng tao o acts of man”
ay _____________.
A. pagmamano sa nakatatanda C. pagkurap ng mata
B. pangangalaga sa kalikasan D. pagdarasal bago matulog
7. Ang kilos na isinagawa ng tao nang may kaalaman, malaya at kusa; ginamitan ng
isip at kilos-loob kaya’t may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito ay
tinaguriang __:
A. malayang kilos C. pagkukusang kilos
B. di-malayang kilos D. di-pagkukusang kilos
8. Ayon kay Arestoteles, may tatlong uri ng kilos na kung saan managot ka pa rin kahit
kulang ka sa pagsang-ayon pero ginawa mo pa rin ang hindi kaaya-ayang gawain,
tinatawag ito na ___________.
A. walang kusang loob C. kusang loo
B. di-kusang loob D. walang pagkukusa
9. Ang lahat ng paghihirap mo kagaya ng pagising ng maaga, paggawa ng
takdang-aralin at pagtulong sa pangkatang gawain ay maituturing na ________.
A. panloob na kilos C. kilos-loo
B. makataong kilos D. kilos ng tao
10. Habang naglalakad si Kim sa hallway ng kanilang paaralan, narining niya na
pinag-uusapan ng kaniyang mga kaklase ang isa nilang kamag-aral na nangopya sa
kakatapos lamang nila na pasulit. Hindi sadya na marinig niya ito at magkaroon ng
kaalaman tungkol dito kaya hindi niya ito inintindi at nagpatuloy siya sa paglalakad
patungong library. Ang hindi sadya na pagkarinig niya dito at hindi pag-intindi ay
masasabing isang halimbawa ng ____________.
A. makataong kilos C. di kusang-loo
B. kilos ng tao D. kusang-loob

Answer:

1.D

2.A

3.d

4.A

5.B

6.

7.C

8.B

9.A

10.A

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.